Březen 2014

Vážení přátelé,

rok 2013 byl pro chovatele zubra evropského opět rokem usilovné práce. Tedy rokem úspěchů ale i nezdarů.

Naplnění našeho záměru navrácení zubra evropského do volné české přírody přejde v roce 2014 v realitu. Na podzim 2014 společnost Vojenské lesy a statky ČR, s.p., člen SCHEZ, vypustí první rodinné stádo do prostoru Doupovských hor, které má ve správě. Jsem přesvědčen, že pracovníci VLS ČR, s.p. budou na tento krok náležitě hrdí a že tento krok budou chápat jako akt nevratný a trvalý.

V roce 2013 proběhly čtyři stáže dvojic odborníků do zemí EU, kde se zubry evropskými mají již mnohaleté zkušenosti. Stáže naplnily předpokládané – stážisté do Švédska, Německa, Polska a Španělska odjížděli jako podporovatelé myšlenky a navrátili se jako propagátoři znovu navrácení zubra evropského do volné přírody. Nejenže se seznámili osobně s vedením EBCC a problematikou chovů v daných státech, ale utvrdili se v tom , že zubr evropský je zvěří Evropy, nikoliv jen několika států v ní.

Na podzim roku 2013 byl také veřejnosti představen dokumentární film režiséra Jana Svatoše (koprodukce České televize) pod názvem „ divočiny“, který vystihl stav a rozpoložení společnosti při řešení ochrany přírody a znovu navrácení již se nevyskytující nebo málo se vyskytující zvěře v české přírodě. Problematiku návratu zubra do českých poměrů režisér zaznamenal velmi seriózně. Film byl vybrán mezi 25 nejúspěšnějších dokumentárních filmů o přírodě roku 2013 v ČR. Film je trvale přístupný na (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10586922355-divociny). Dokument významně pomohl veřejnosti ozřejmit naše snahy a podle ohlasů, naše konání veřejnost přijímá.

Finanční podpora ze strany státu dle našich prognóz nepřišla. Naše nevládní organizace, ač v případě návratu zubra do českých poměrů nahrazuje činnost českého státu, má - na rozdíl od našich západních sousedů - tvrdý život. Musíme se i nadále spoléhat na zdroje dárců a sponzorů a z velké části i na finanční prostředky vlastní. Taková je realita.

Ve dnech 11.-14.1.2014 jsme v České republice na základě našeho pozvání byli poctěni návštěvou paní Prof. Dr. Wandy Oleh-Piosecké, prezidentky světových organizací na ochranu zubra evropského EBCC a EBFS. Dne 13.1. bylo vedeno pracovní jednání s náměstkem ministra zemědělství Ing. Martinem Žižkou PhD. Výsledkem je příslib české strany, až do konce roku 2016 bude zubr evropský žít na území Čech se zákonným statutem zvěře.

Od jara do zimy roku minulého jsem osobně absolvoval řadu přednášek s tématem „zubr evropský do české přírody“. Přednášky se uskutečnily nejen na odborných vysokých školách v Praze a Brně, kde přednášeli i zástupci AV ČR. O přednášky ale měly zájem i lesnické školy střední a různá myslivecká a ochranářská sdružení.

Náš záměr je a být musí - přitáhnout k této problematice více hlavně mladých a iniciativních lidí! Jedna spolupráce se připravuje právě při znovunavrácení zubrů do Doupovských hor. V bezprostředním sousedství této lokality sídlí Střední lesnická škola Žlutice, která o praktickou spolupráci stojí. Bude nutné provádět telemetrická měření pohybu nově vysazené zvěře a k tomu středoškoláci pod odborným vedením mohou prakticky významně napomoci .

Máme ale i jeden problém se zubry v chovu Radany, kde opakovaně zubři hynou. Zapojení AV ČR a jejich specialistů v roce 2012 a 2013 zatím nenapomohlo odhalit příčinu a důvody tohoto stavu věcí. Poslední kus byl po předchozím příslibu pomoci odvezen do Brna na Fakultu veterinárního lékařství na VFU Brno. Pevně věřím, že důvody úhynů veterinární specialisté odhalí a že nám všem tato nepříjemná záležitost do budoucna poslouží jako zkušenost, kterou jsme si museli projít.

Naše heslo stále platí - „Kdo nic nedělá, nic nedokáže!“. A protože je zatím stále více mladých lidí, kteří v ČR se zubry evropskými chtějí něco dělat, těším se spolu s nimi na období budoucí.

Přeji všem, kteří mají rádi českou přírodu, mnoho krásných chvil strávených pozorováním zubrů evropských v našich lesích . Štěstí přeje vytrvalým!


Jiří Kapoun
předseda SCHEZ

Dřívější úvodníky předsedy